Categories
Investment Services View Blogs in Gujarati

સોનાની માર્કેટ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી કિંમતે ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા લોન્ચ કરાયેલા ડિજિટલ ગોલ્ડ બોન્ડ ખરીદવા માટે શરૂ થતી સિરીઝ માં ઉત્તમ તક.

સોનાની માર્કેટ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી કિંમતે ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા લોન્ચ કરાયેલા ડિજિટલ ગોલ્ડ બોન્ડ ખરીદવા માટે શરૂ થતી સિરીઝ માં ઉત્તમ તક.
હાલમાં ૧૦ ગ્રામ સોનાની બજારકિંમત રૂ. ૪૬,૫૭૦ /- PM ૨૬ /૦૨/૨૦૨૧ થયેલ છે તેવા સમયમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સોવેરિઅન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ અંતર્ગત રૂ. ૪૬,૧૨૦ /- (રૂ. ૪૬,૬૨૦ – ૫૦૦ ડિસ્કાઉન્ટ) માં ગોલ્ડ બોન્ડ ની સ્કીમ ઓફર કરવામાં આવેલ છે.
રૂ. ૪૫૦ નો પ્રત્યેક ૧૦ ગ્રામે સીધો ફાયદો
નવેમ્બર, ૨૦૨૦ થી આજની તારીખ સુધીમાં સોનાની કિંમતોમાં ૧૧.૯૧% નો ઘટાડો થયો છે (આઈબીજેએ ડેટા) આ ભાવમાં ઘટાડો રોકાણ માટેની ઉત્તમ તક તરીકે જોઈ શકાય.
સિરીઝ –Xll તા. ૦૧ માર્ચ, ૨૦૨૧ થી ૦૫ માર્ચ, ૨૦૨૧ ના સમયગાળામાં માં ઉપલબ્ધ થશે.
પ્રત્યેક ૧ ગ્રામ ના વજન માં ઉપલબ્ધ છે.
ઓનલાઈન ખરીદી પર પ્રત્યેક ૧ ગ્રામે રૂ. 50 નું ડિસ્કાઉન્ટ
વ્યાજનો દર: વાર્ષિક ૨.૫%, વ્યાજની ચુકવણી દર ૬ મહિને કરવામાં આવશે.
સમયગાળો : આ રોકાણનો સમયગાળો ૮ વર્ષ નો છે. (નિયત મુદત પહેલા ૫ વર્ષ પછી ઉપાડ કરવાની પરવાનગી) આ બોન્ડ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર કોઈપણ સમયે વેચી શકાય છે.
કરપાત્રતા :
➡️ આ બોન્ડનું વ્યાજ કરપાત્ર છે.
➡️ ૮ વર્ષ બાદ પાકતી મુદતે મળતી રકમ(મૂડી નફો) સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે.
➡️ આ બોન્ડ 3 વર્ષ પહેલા બજારમાં વેચવામાં આવે તો ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો ઉદભવશે. 3 વર્ષ બાદ આ બોન્ડ વેચવામાં આવે તો લાંબા ગાળાનો મૂડી નફા (ઇન્ડેક્સેશન લાભ સહીત) ની જવાબદારી થશે.
સમયચૂકી ગયા છો ? ચિંતા નથી! સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ્સની બધી શ્રેણી વેચાણ માટે આશુતોષ ઇન્વેસ્ટમેંટ સેવાઓ સાથે ઉપલબ્ધ છે.
તક નો અચુક લાભ લેશો!
Contact: +91 73835 30919 /+91 73835 30619
Email: vrm@ashutoshfinserv.com
ફાઇનાન્સ વર્લ્ડમાંથી બધી નવીનતમ માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે Facebook, Instagram , Youtube , Twitter અને Linkedin પર Ashutoshfinserv નો ઉપયોગ કરીને અમને અનુસરો.

Categories
Investment Services

Great Opportunity In Upcoming Series To Buy Digital Gold Bonds Launched By Reserve Bank Of India At A Price Lower Than The Market Price Of Gold.

GREAT OPPORTUNITY IN UPCOMING SERIES TO BUY DIGITAL GOLD BONDS LAUNCHED BY RESERVE BANK OF INDIA AT A PRICE LOWER THAN THE MARKET PRICE OF GOLD. At Present, the market price of 10 gms. of Gold is Rs. 46,570/- PM as on 26th Feb, 2021 and instead the Reserve Bank of India has came up with a series of schemes offering 10 gms. Gold Bonds at the rate of Rs. 46,120/- with (Rs. 46,620-Rs.500 Discount) under the Sovereign Gold Bond Scheme. Direct benefit of Rs. 450 per 10 gms. Prices of Gold has declined by 11.91% from November, 2020 to Till Date (IBJA Data) which makes it an interesting opportunity to invest in present times. Series Xll available from 01st Mar, 2021 to 05th Mar, 2021. Available in the multiples of 1 gms. Rs. 50 per 1 gms discount on online purchase. Eligible Interest rate of 2.5% p.a. paid on semi-annually basis. Tenure: 8 years (Early withdrawal allowed from 5th year). Trade-able on the Stock Exchange. Taxation: ➡️ Interest on these Sovereign Gold Bond is taxable. ➡️ Appreciation (Capital gain) of the amount received on redemption (after 8 years) is tax free. ➡️ Capital Gains on sale in the market is liable to Short Term Capital Gain (on holding below 3 years), Long term Capital Gain with indexation benefit applicable after holding above 3 years.  GRAB THE OPPORTUNITY! IF MISSED THE OPPORTUNITY ? DON’T WORRY! All series of Sovereign Gold Bonds are AVAILABLE with ASHUTOSH INVESTMENT SERVICES for sale. Contact: +91 73835 30919 /+91 73835 30619 Email: vrm@ashutoshfinserv.com www.ashutoshfinserv.com Follow us using Ashutoshfinserv at Facebook, Instagram , Youtube , Twitter & Linkedin to receive all the latest information from finance world.
Categories
Income Tax And Estate Planning Services View Blogs in Gujarati

ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલ દરેક માટે ઇન્કમ ટેક્ષ કાયદામાં ફેરફાર અંગેની ખુબ અગત્યની જાણકારી

ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલ દરેક માટે ઇન્કમ ટેક્ષ કાયદામાં ફેરફાર અંગેની ખુબ અગત્યની જાણકારી નાણાકીય ખરડો ૨૦૨૧ માં આવકવેરા કાયદાના ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના સંદર્ભમાં મહત્વના સુધારા ૦૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧થી, નીચે મુજબના સુચવેલ છે: ➡️ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ્સ “કોર્પસ ડોનેશન” તરીકે દાન સ્વીકારે છે જેને આવક તરીકે ગણવામાં આવતું નથી અને તેથી આ દાનને કરમુક્ત આવક તરીકે દાવો કરવા માટે ટ્રસ્ટના હેતુ માટે ખર્ચ (આવક ઉપયોગ) કરવાની જવાબદારી નથી. સૂચિત સુધારાઓ હેઠળ કરમુક્ત આવક “કોર્પસ ડોનેશન” તરીકે દાવો કરાયેલા તમામ “કોર્પસ ડોનેશન” ની રકમનું આવકવેરા કાયદાની કલમ 11(5) મુજબ એક અથવા વધારે જગ્યાએ ડીપોઝીટ અથવા રોકાણ કરવું પડશે. જો ઉપર જણાવેલ કલમ 11(5) ના રોકાણોમાં “કોર્પસ ડોનેશન” ની રકમનું રોકાણ ન કરાય તો “કોર્પસ ડોનેશન” ને કરમુક્ત આવક તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં. ➡️ સૂચિત સુધારાઓ હેઠળ એકવાર દાન માટે “કોર્પસ ડોનેશન” હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે, ત્યાર બાદ આ ભંડોળમાંથી ટ્રસ્ટના હેતુ માટે ખર્ચવામાં આવેલી કોઈપણ રકમ (આવકનો ઉપયોગ) આવકની વપરાશ તરીકે માન્ય રહેશે નહીં. આ “કોર્પસ ડોનેશન” કરપાત્ર થઈ જાય છે તેથી ટ્રસ્ટે આ “કોર્પસ ડોનેશન” ઉપર ઇન્કમ ટેક્ષ ભરવો પડશે. ➡️ સૂચિત સુધારાઓ હેઠળ જયારે ટ્રસ્ટ *કોર્પસ ડોનેશનની રકમ આવકવેરા કાયદાની કલમ 11(5) મુજબ જમા કરે અથવા રોકાણ કરે ત્યારે આવી રકમનું રોકાણ કરવામાં આવેલી રકમ (આવકનો ઉપયોગ) ટ્રસ્ટના હેતુ માટે ઉપયોગ થયેલ ગણાશે. પરંતુ જે ઇન્કમ ટેક્ષ આગળ ભરેલ હશે તે રીફંડ મળશે નહિ. ➡️ જયારે ટ્રસ્ટે વર્ષ દરમ્યાન આવક કરતા વધારે ખર્ચ કરેલ હોય ત્યારે “આવક કરતા વધારે વાપરેલ રકમ”ને આગળના વર્ષમાં ખેંચવાની મંજુરી આપવામાં આવી હતી. સૂચિત સુધારાઓ હેઠળ ટ્રસ્ટ ચાલુ વર્ષની “આવક કરતા વધારે વાપરેલ રકમ” અથવા ખાધ ને હવે પછીના વર્ષની આવકની સામે બાદ લઇ શકશે નહિ. તેમજ અગાઉના વર્ષની ખાધ જે આગળ ના વર્ષથી ખેંચાઈ આવેલ છે તે પણ બાદ લઇ શકાશે નહિ. ➡️ જયારે ટ્રસ્ટ ઉધાર રકમ (લોન) લઇને તેને ટ્રસ્ટના હેતુ માટે વાપરતું હતું ત્યારે તેને વપરાશ (આવકનો ઉપયોગ) તરીકે દર્શાવવામાં આવતું હતું અને જયારે ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉધાર રકમ (લોન) પરત કરવામાં આવતી હતી ત્યારે ફરીથી તે રકમને વપરાશ (આવકનો ઉપયોગ) તરીકે દર્શાવવામાં આવતી હતી. સૂચિત સુધારાઓ હેઠળ જ્યારે ટ્રસ્ટ ઉધાર રકમ (લોન) લઇને તેને ટ્રસ્ટના હેતુ માટે વાપરશે ત્યારે ટ્રસ્ટ તેને વપરાશ (આવકનો ઉપયોગ) તરીકે ગણી શકશે નહિ. જયારે ટ્રસ્ટ જેટલી ઉધાર રકમ (લોન) પરત કરશે ત્યારે ટ્રસ્ટ તેટલી રકમને વપરાશ (આવકનો ઉપયોગ) તરીકે ગણી શકશે. Contact: +91 93769 62244 Email: lawserve@ashutoshfinserv.com Follow us using Ashutoshfinserv at Facebook, Instagram , Youtube , Twitter & Linkedin to receive all the latest information from finance world.
Categories
Income Tax And Estate Planning Services

Important Changes In The Income Tax Act For Charitable Trusts

IMPORTANT CHANGES IN THE INCOME TAX ACT FOR CHARITABLE TRUSTS Following CHANGES have been PROPOSED IN THE FINANCE BILL 2021 (UNION BUDGET) FOR CHARITABLE TRUSTS EFFECTIVE FROM 1st APRIL, 2021. ➡️ Charitable Trusts accept donations as “Corpus Donations” which are not considered as an income and hence there is no obligation to spend (application of income) for the objects of the trust in order to claim this donation as exempt. Under the proposed amendments all donations claimed as exempt “Corpus Donation” will have to be invested in the investments specified u/s 11(5) of Income Tax Act. If the said “Corpus Donation” is not invested in the investments specified U/s. 11(5) then the “Corpus Donation” shall not be considered as an exempt income. ➡️ Under the proposed amendments once a donation is claimed to be a “Corpus Donation” any amount spent (application of income) for the objects of the trust from this funds will not be allowed as an application of income. This Corpus Donation is taxable hence there is tax liability on Trust. ➡️ Under the proposed amendments when Trust deposits back or invests back in the investment specified U/s 11(5), such amount invested back shall be considered as amount spent (application of income). Tax paid in earlier years on such corpus donation is not refunded back. ➡️ When trust had spent (application of income) more than income for the year, the “excess application of income” was allowed as carry forward to set off against income of subsequent years. Under the proposed amendments trust cannot set off such “excess application of income” or deficit of current year against the income of any subsequent years. Moreover all the present deficits which are carried forward from earlier years shall lapse. ➡️ When the trust spends borrowed funds for its objects of the trust, trusts claimed the said expenses as amounts spent (application of income) and when this borrowed funds were repaid then once again the repayment was also trust claimed as amount spent (application of income). Under proposed amendment when amounts are spent for the objects of the trust from borrowed fund, Trust cannot claim the same as amount spent (application of income). When trust repays the borrowed fund the trust can claim such repayment of loan as amount spent (application of income) to the extent repayment of borrowed fund made. Contact: +91 93769 62244 Email: lawserve@ashutoshfinserv.com Follow us using Ashutoshfinserv at Facebook, Instagram , Youtube , Twitter & Linkedin to receive all the latest information from finance world.